Teendoi Studio Logo

Teendoi Studio รับทำระบบเว็บแอพฟลิเคชั่น เชียงใหม่

สวัสดีครับ ทีมงาน Teendoi Studio รับให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บแอพฟลิเคชั่น ระบบช่วยในการทำงานให้ประจำ ของธุรกิจของท่าน เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา และยังลดเวลาในการทำงานลง ท่านยังสามารถมีฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลสถิติ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่านได้ต่อไป ตัวอย่างระบบงานที่พร้อมให้คำปรึกษา ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale) ระบบสต็อกสินค้า (Stock System) ระบบร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) ระบบเช่ารถออนไลน์ (Booking Car-rent) ระบบร้านขายรถมือสอง ระบบหอพัก โรงแรม ระบบโรงรับจำนำ ระบบจองห้องประชุม (Room Booking) ระบบการเงิน การออกใบเสร็จ ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni) ระบบจัดการเว็บไซต์ (CMS) ระบบบริหารงานบุคคล ระบบจัดการ WiFi Hotspot หอพัก โรงแรม เนื่องโดยการพัฒนาระบบเว็บแอพฟลิเคชั่น เพื่อตรงกับความต้องการของธุรกิจ และรองรับกับงานประจำของท่าน จึงออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุด ทางทีมงานจะดำเนินการ วิเคราะห์ ออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล…